Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu

www.elektronickebidety.cz

 


1. Všeobecná ustanovení

 

Provozovatelem internetového obchodu provozovaného na webové stránce, která je umístěna na adrese www.elektronickebidety.cz, je společnost Ortoservis s.r.o., se sídlem Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, IČ 26121760, DIČ CZ26121760, která je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72014.

Tyto obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) výše uvedené obchodní společnosti (dále také jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, jehož provozovatelem je prodávající.

Kde se v těchto podmínkách hovoří o spotřebiteli, má se na mysli spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Není-li v těchto podmínkách výslovně řečeno, že se ustanovení vztahuje jen na spotřebitele, vztahuje se ustanovení na jakéhokoliv kupujícího včetně spotřebitele.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Hypertextový odkaz na tyto obchodní podmínky obdrží kupující jako součást potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu zadá.

 

2. Sdělení před uzavření smlouvy

 

Prodávající tímto sděluje, že:

a)     Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového a telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

b)    Požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží, nedomluví-li se výslovně v konkrétním případě s kupujícím jinak. Platby probíhají bankovním převodem nebo při předání zboží hotově či dobírkou.

c)     V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvy uzavírané na dobu neurčitou.

d)    Ceny zboží jsou na webových stránkách provozovaných prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a podle toho, zda je dodáváno v rámci území České republiky nebo Slovenska, k tomu blíže viz článek 5. Ceny.

e)     Spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, není-li dále uvedeno jinak, a to ve lhůtě 14 dnů, která běží v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží nebo v případě, že se kupní smlouva vztahuje k několika druhům zboží či se jedná o dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího, přičemž lze využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na stránkách prodávajícího. Blíže k podmínkám, lhůtě, postupu uplatnění tohoto práva a dalšímu poučení o možnosti odstoupení viz dále článek 8. Odstoupení od smlouvy.

f)     Smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce. Po dokončení objednávky a jejím potvrzení o ní prodávající archivuje data a spotřebiteli ji zašle ve formě, která umožňuje její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována. Bližší informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy viz článek 4. Objednávka a potvrzení zboží.

g)    Vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ortoservis@ortoservis.cz, případně se spotřebitel může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

V případě nejasností nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu ortoservis@ortoservis.cz nebo na telefonní číslo 266 313 652.

 

3. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Nicméně každý kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. Objednávka a potvrzení zboží (uzavření kupní smlouvy)

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, přičemž prodávající není povinen ohledně tohoto zboží kupní smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení konkrétních cen, a to bez i včetně DPH (bližší informace o cenách viz níže článek 5. Ceny). Prodávající si vyhrazuje právo opravy chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před konečným zasláním objednávky prodávajícímu je v části „Rekapitulace“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v uživatelském rozhraní či ve vlastní objednávce. Protože je objednávka kupujícího považována za nabídku k uzavření smlouvy, vzniká tímto jejím potvrzením ze strany prodávajícího, které v takovém případě představuje přijetí nabídky k uzavření smlouvy, mezi stranami kupní smlouva. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek (vč. reklamačního řádu).

Výše uvedené neplatí v případě, že prodávající zašle kupujícímu namísto potvrzení objednávky doplňující informace k jeho objednávce. Takovou doplňující informací může být oznámení, (i) že se v případě objednávaného zboží jedná o rozměrné zboží, nebo (ii) o zboží, které není skladem, nebo (iii) o nedostupné zboží. Poskytnutí takové doplňující informace není možné považovat ani za přijetí nabídky kupujícího, ani za novou nabídku k uzavření smlouvy. V takovém případě tedy smlouva nevzniká a je nutné, aby kupující zaslal prodávajícímu novou objednávku, resp. vyjádření, zda i za těchto okolností na svém zájmu o původně objednané zboží trvá.

Prodávající si vyhrazuje možnost, považovat objednávku kupujícího za neplatnou, pokud se kupující nevyjádří nejpozději během 5 pracovních dní k zaslané doplňující informaci ve smyslu předchozího odstavce nebo pokud kupující poskytne prodávajícímu neplatné kontaktní údaje. Prodávající má rovněž právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek zaplatit sjednanou cenu za objednané zboží nebo pokud si objednané zboží opakovaně nepřevezme.


5. Ceny

 

5.1. Cena zboží

Cenu zboží (a případné další náklady na dodání zboží, viz čl. 5.2. níže) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)     v hotovosti při osobním odběru v místě některého ze středisek prodávajícího (seznam středisek nalezte zde),

b)    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, (při dodání dopravcem, společní DPD je možno platit též kartou)

c)     předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-9304510297/0100, vedený u společnosti Komerční Banka a.s. (dále také jen „účet prodávajícího“).

V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nicméně není dotčeno ustanovení článku 2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

Zaplacením celé kupní ceny nabývá kupující vlastnictví ke zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.2. Náklady spojené s dodáním zboží

V případě osobního odběru zbožív místě některého ze středisek prodávajícího (seznam středisek nalezte zde) je zboží připraveno k vyzvednutí až po zaslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu kupujícího s touto informací.

Pokud si kupující nezvolí osobní odběr zboží podle předchozího odstavce, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s dodáním zboží.

Dodání (prostřednictvím přepravní služby Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266, sídlem Říčany u Prahy – Modletice 135, 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7298, dále také jen „DPD“, nebo přímo prostřednictvím prodávajícího) je v takovém případě zpoplatněno následujícím způsobem:

a)     v případě platby v hotovosti na dobírku na místě určeném kupujícím v objednávce částkou 165,- Kč pro dodání v rámci České republiky a částkou 325,- Kč v případě dodání na Slovensko,

b)    v případě bezhotovostního převodu předem částkou 120,- Kč pro dodání v rámci České republiky a částkou 280,- Kč v případě dodání na Slovensko.

Při objednávce zboží (nákupu) v celkové hodnotě nad 5.000,- Kč je doprava do obou zemí zdarma.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá jej ve vytištěné podobě kupujícímu při převzetí zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího v případě platby předem nebo při předání celé kupní ceny v hotovosti při převzetí zásilky v případě platby v hotovosti nebo na dobírku. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.


6. Dodání zboží

 

Zboží, které je v rámci prezentace ve webovém rozhraní obchodu uváděno s označením „skladem“, je prodávajícím expedováno do 24 hodin od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud zboží není uváděno s označením „skladem“, bude termín dodání kupujícímu upřesněn při využití kontaktních údajů sdělených kupujícím v objednávce, a to prostřednictvím jeho e-mailové adresy nebo telefonicky. Pokud je zboží na základě dodatečné emailové zprávy z důvodu nutnosti předání a nastavení servisním technikem dodavatele, nebo se jedná o nadrozměrné zboží, které nelze zasílat přepravní službou, bude termín expedice a dodání upřesněn telefonicky nebo emailovou zprávou.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (využití přepravní služby společnosti DPD, nebo využití přepravní služby prodávajícího), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy (k tomu blíže viz článek 5. Ceny).

Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kde je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

Při vyzvednutí a platbě zboží na prodejně v hotovosti podléhá tato platba zákonu o evidenci tržeb.  Podle zákona o evidenci tržeb č 112/2016 Sb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


7. Práva z vadného plnění

 

Práva z vadného plnění jsou upravena v reklamačním řádu.

 
8. Odstoupení od smlouvy

 

8.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (takovým zbožím jsou nástavce na WC, toaletní a sprchovací židle a vozíky. Sedačky na vanu a do sprchy, závěsné plachetky ke zvedákům, matrace).

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce ve lhůtě čtrnácti dní, která běží v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží nebo v případě, že se kupní smlouva vztahuje k několika druhům zboží či se jedná o dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle oznámení prodávajícímu v jejím průběhu, tedy i poslední den lhůty.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat písemné oznámení na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo oznámení formou e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího ortoservis@ortoservis.cz s textem alespoň tohoto znění: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na uvedené číslo účtu).“ K tomu spotřebitel uvede své jméno, příjmení, adresu a vlastnoruční podpis.

Pro odstoupení od kupní smlouvy ovšem může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Takové oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat rovněž na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na adresu elektronické pošty prodávajícího ortoservis@ortoservis.cz Obdržení vyplněného formuláře pro odstoupení pak bude prodávajícím kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzeno.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku 8.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů. Spotřebitel by měl zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku 8.1. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele odpovídající ceně objednaného zbožído čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel výslovně neprohlásí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tento nebude vrácen zpět, bude hodnota dárku chápána jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávají právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny předmětného dárku.

 

8.2. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující, který není spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit v souladu s reklamačním řádem.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím (spotřebitelem). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím (spotřebitelem).

 

9. Ochrana soukromí

9.1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem přepravní služby podle jeho volby, dále také jen „zpracovatel“, pokud se rozhodne pro dodání zboží zvolit přepravní službu (viz články 5.2. a 6. výše).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo případně zpracovatel (zvolený poskytovatel přepravní služby) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí s tím, že za účelem nabízení obchodu nebo služeb na elektronickou adresu kupujícího budou jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa elektronické pošty kupujícího předány společnosti Naspers OCS Czech republic, s.r.o., Heureka.cz, sídlem Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ: 02387727. S tímto postupem může kupující vyslovit nesouhlas, a to písemně na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách nebo oznámením formou e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího ortoservis@ortoservis.cz

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah založený kupní smlouvou se řídí platným právem České republiky. Jakékoli spory vyplývající nebo související s touto smlouvou budou rozhodovány výhradně příslušnými soudy České republiky.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Děkujeme Vám za nákup v našem elektronickém obchodě.

Váš Ortoservis


Další odkazy:

Reklamační řád
Vzorový formulář odstoupení od smlouvy
Výpis z Obchodního rejstříku provozovatele internetového obchodu